job copy

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการวิ่งมินิมาราธอน “ก้าวครูดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูและบุคลากรเก่าพะเยาพิทยาคม และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้กำหนดดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อจัดหารายได้สมทบในการสร้างสนามลู่วิ่งยางสังเคราะห์ เพื่อรองรับในการให้บริการเสริมสร้างสุขภาพแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปของจังหวัดพะเยา

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222