job copy

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล แยกจากการบริหารราชการจังหวัด ในฐานะที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค มีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองท้องถิ่นของตนเอง

          ต่อมาได้มี การประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่พัฒนาจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่างๆ โดยให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา

          และในปี พ.ศ.2540 ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2515 และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 โดยกำหนดหลักการจัดระเบียบการปกครอง   ส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่

          ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายบริหารแทนผู้ว่าราชการจังหวัด อันนับได้ว่าเป็นการแยกการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากการบริหารราชการของจังหวัดโดยอิสระ เป็นครั้งแรก

          จนกระทั้งในปี พ.ศ.2546 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เหมาะสมกับหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ซึ่งสมาชิกสภาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร แยกจากกันมาจนถึงปัจจุบัน

          สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จึงได้พิจารณาเห็นความสำคัญ และได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งตรงกับวันที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้มีผลบังคับเป็นกฎหมาย คือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับดังกล่าว 

          ซึ่งการจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ทราบถึงความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด และตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น   โดยจัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์/ สามเณร จำนวน 61 รูป ณ ลานจอดรถหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

DSC 5972 resize

DSC 5878 resize

DSC 5924 resize

DSC 5930 resize

DSC 5997 resize

DSC 6014 resize

DSC 6038 resize

DSC 6044 resize

DSC 6071 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222