job copy

          วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ให้กับโรงเรียนภูซางวิทยาคม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท สมทบโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 

1

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222