job copy

          วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานกาแฟยามเช้า โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงาน

          จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดกาแฟยามเช้า ในวันพุธที่สองของเดือนเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และในภาคเช้าเวลา 07.00 น. ก่อนการจัดงานกาแฟยามเช้าทุกครั้ง จะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ณ บริเวณท่าเรือติโลกอาราม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืนต่อไป

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222