วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแช่งขันกีฬาสี ประจำปี 2561 มะขามป้อมเกมส์ ครั้งที่ 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด หลังจากนั้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Library ) ซึ่ง อบจ.พะเยา ได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมี นายชำนาญ  บัวแดง ส.อบจ.อำเภอจุน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

1

2

3

4

5

6

7

652527 resize

652529 resize

652530 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222