วันที่ 27 กันยายน 2561 ที่เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักตำบลปง โดยมี นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้มีการดำเนินงานในรูปแบบ ศูนย์ฮอมฮักตำบล เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและได้พัฒนาให้มีศูนย์ฮอมฮักเกิดขึ้นทุกตำบล คณะกรรมการศูนย์ฮอมฮักตำบลปงได้มีมติจัดตั้งศูนย์ฮอมฮักตำบลปง ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ขึ้น เพื่อจะได้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้อยู่ในระยะที่ต้องได้รับการฟื้นฟูในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222