วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่บ้านสันกว๊าน ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านน่ามอง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดหน้าบ้านน่ามอง โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดพะเยา โดยมีหมู่บ้านบริเวณรอบกว๊านพะเยา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 หมู่บ้าน 5 ตำบล ของอำเภอเมืองพะเยา ได้แก่ บ้านร่องไฮ บ้านสันช้างหิน ตำบลแม่ใส บ้านสันกว๊าน บ้านทุ่งกิ่ว ตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านสันเวียงใหม่ บันสันป่าค่าง ตำบลบ้านสาง บ้านสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง และบ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองพะเยาบริเวณกว๊านพะเยาให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ทั้งในด้านกายภาพและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ นันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ และปรับปรุง ภูมิทัศน์ การอนุรักษ์เมืองเก่าที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222