วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการซ่อม/สร้างที่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ประจำปี 2561

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้านรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ อีกด้วย ในส่วนของพื้นที่จังหวัดพะเยาในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 7 ครอบครัว วงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 350,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 21,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,000 บาท โดยประสานความร่วมมือผ่านทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา และเทศบาลเมืองพะเยา

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222