วันที่ 21 กันยายน 2561 ที่วิสาหกิจชุมชนดอกทานตะวันตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการเดินตามรอยพ่อสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และกระตุ้นการปลูกฝังให้ความรู้กับประชาชนให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข และสามารถพึ่งตนเองได้ และเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบต่อไปได้ โดยมีกลุ่มวิสหกิจชุมชนดอกทานตะวันตำบลป่าซาง และกลุ่มเกษตรกรตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการ

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222