วันที่ 22 กันยายน 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาการกีฬาจังหวัดพะเยา โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่พัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆ ให้แก่นักกีฬา ครูฝึกสอน และบุคลากรทางการกีฬาในจังหวัดพะเยา สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23 – 23 กันยายน 2561

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222