วันที่ 21 กันยายน 2561 ที่วัดแม่พริกเทพนิมิต ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

          วัดแม่พริกเทพนิมิต ร่วมกับ ครูครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พริก จัดทำโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้า ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 และเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในตำบลหนองหล่ม ทั้งเทศบาลตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม ฝ่ายปกครอง สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม วัดในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม และคณะครูนักเรียนของโรงเรียนทุกโรงในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้พากันเข้าวัด ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อทำให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจที่อ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง เสริมสร้างให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ ปู่ย่าตายาย มีความเคารพนบน้อม ได้เรียนรู้ศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม สามารถดำรงตนตามหลักธรรมทางศาสนาในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222