วันที่ 21 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท สมทบโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังได้อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 2,800,00 บาท สมทบโครงการก่อสร้างโดมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมกีฬา

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222