วันที่ 21 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ซึ่งโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 – 19 และ 21 กันยายน 2561 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา รวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222