job copy

          วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพะเยา ประจำปี 2561 พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาอาชีพ แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรอย่างปลอดภัย จึงได้สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา ที่ผลิตโดย อบจ.พะเยา ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 200 ถุง สำหรับการประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. นั้น ธ.ก.ส. สาขาพะเยา ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบายและสำรวจความคิดเห็นและเสนอแนะของลูกค้าประจำปี และเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรให้มีการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง

1

2

3

4

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222