วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

          ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้าราชการที่ 6 ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 เพื่อแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงชีพต่างๆ จะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเขาทำราชการให้น้อยลง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มจัดงานในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จึงได้จัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคเหนือ การแข่งขันในครั้งนี้ มีกิจกรรมทั้งหมด 102 รายการแข่งขัน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และมีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 28 โรงเรียน

          ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 400,00 บาท เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222