วันที่ 4 กันยายน 2561 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ลาว ประจำปี 2561 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ลาว รุ่นที่ 1 โดยมี นายธวัชชัย ใจดี ส.อบจ.เขตอำเภอเชียงคำ ร่วมในพิธีด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ได้ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ลาว ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป โครงการนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 4 กันยายน 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีผู้สูงอายุตำบลแม่ลาวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 91 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาว

1

2

3

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222