วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วยพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ขึ้น เพื่อให้สมาชิกซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพืชศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์ ด้านศิลปะเกษตร ด้านการประมง ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ด้านธุรกิจเกษตร และการจัดการแสดงนิทรรศการทางการเกษตร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สามารถทำให้สมาชิกได้นำไปพัฒนาตนเองตามความถนัด ความสนใจ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยก้าวทันความเจริญทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้สมาชิก อกท. ทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีพเกษตรและสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต ส่งผลให้องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

1

2 

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222