วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะด้านดิจิทัล และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดพะเยา สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการโครงการฯ ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมด้านอาชีพ/รายได้ให้กับประชาชนจากทุกหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้งเน็ตประชารัฐแล้ว และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างเครือข่ายระหว่างประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ บูรณาการการทำงานสนับสนุน และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในด้านที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลประสิทธิภาพสูง โดยการจัดฝึกอบรมการสร้างการรับรู้การสร้างแอปพลิเคชั่น (App) ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หรือทีมงาน โดยได้เชิญอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยพะเยา มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจังหวัดพะเยาได้รับการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (เน็ตประชารัฐ) แล้ว จำนวน 265 หมู่บ้าน

1

2

3

4

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222