วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภา อบจ. พะเยา นายบุญสิงห์ วรินท์รักษ์ ประธานสภา อบจ.พะเยา เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบจ.พะเยา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แห่ง อบจ.พะเยา

1

2

88

3

5

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222