job copy

          วัน 22 สิงหาคม 2561 นายธวัชชัย ใจดี ส.อบจ.เขต อ.เชียงคำ เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักตำบลเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดย เทศบาลตำบลเวียง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และชมรม อ.ส.ม.ตำบลเวียง จัดตั้งศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเวียง เพื่อให้การบำบัดฟื้นฟูผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

1

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222