job copy

          วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรรศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท สมทบโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน โดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา กรรมการชมรมผู้ปกครองฯ เป็นผู้รับมอบ และ ดร.ประจักษ์ สีหราช รอง ผ.อ.สพม.๓๖ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศิษย์เก่าฯ และผู้ปกครองเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบในครั้งนี้

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222