job copy

          วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยาให้ได้มาตรฐานในการพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้เป็นปัจจุบัน เพื่อง่ายต่อการสืบค้นหา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและเครือข่ายโรงพยาบาลพะเยาด้านละ 1 คน สำนักงานธารณสุขจังหวัดพะเยาที่รับผิดชอบศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรรมการบริหารศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแห่งละ 4 คน โดยได้กำหนดจัดอบรมในวันที่ 15, 31 สิงหาคม 2561

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222