job copy

          วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดพะเยาขึ้น เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการ ที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO) ทุกตลาด จำนวน 155 คน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานจังหวัดพะเยาโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222