วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา เข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด และ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด

          สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ กระทรวงมหาดไทย โดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารภัยพิบัติ รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดขึ้นที่ อบจ. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการ

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222