job copy

          วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา รพี 61 โดยมี นายภาสวร ตรงจิตซื่อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด สืบเนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งบรรดานักนิติศาสตร์ทั้งมวล ได้เทิดทูนพระองค์เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และได้ร่วมกันกำหนดเป็น “วันรพี” ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ดำเนินกิจการงานราชการของพระบวนการยุติธรรมเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว บังเกิดผลให้การพิจารณาอรรถคดีทั้งปวงเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทุกศาล ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ดังนั้น หน่วยงานในระบวนการยุติธรรมและภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภททั่วไป ประเภท VIP และกีฬาพื้นบ้าน การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222