job copy

          วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายธวัชชัย ใจดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอำเภอเชียงคำ เขต 2 และ นายบุญสินธ์ มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอำเภอเชียงคำ เขต 3 เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ลาว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ลาวขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแลคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุตำบลแม่ลาว

89154 resize

89119 resize

89120 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222