job copy

          วันที่  7  สิงหาคม  2561  บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพะเยา  นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายก อบจ. พะเยา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวันรพี 2561  เนื่องจากทุกวันที่  7  สิงหาคม  ของทุกปี  ตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  และเป็นวันรพี   ศาลจังหวัดพะเยาและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา  จึงร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายปิ่นโตอาหาร ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์ 9 รูป พิธีถวายพวงมาลา และจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย และจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและคุณงามความดีของพระองค์ท่าน  และเพื่อเป็นสิริมงคล แก่หน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222