วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมเกทเวย์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพลศึกษา ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 เพื่อพัฒนาอาสาสมัครและผู้นำการออกกำลังกาย ที่เป็นแม่ข่ายในการช่วยเหลือให้การดูแล สนับสนุน และการเล่นกีฬา การออกกำลังกายของท้องถิ่น ชุมชน สามารถทำหน้าที่บริการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกกลุ่ม ได้ใช้กิจกรรมกีฬาการออกกำลังกาย และนันทนาการได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ให้บรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)

          การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสะท้อนปัญหาของผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ และหาแนวทาบงในการพัฒนา การบูรณาการการแก้ไข ปรับปรุง พร้อมทั้งการเสริมสร้างองค์กรเครือข่ายให้ครบทุหมู่บ้านในพื้นที่ แต่ละจังหวัด โดยได้เชิญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ตัวแทนเจ้าหน้าที่พลศึกษา และกรรมการบริหารรุ่นอบรมจากจังหวัดน่าน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ารวมประชุมสัมมนาฯ

1

3

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222