วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.พะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ใช้หลักธรรมมาปฏิบัติงาน และการบริหารงานทุกระดับ ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามจารีตประเพณีท้องถิ่นและสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย และเพื่อเป็นแสงสว่างส่องธรรมแก่พระสงฆ์ที่ประจำพรรษาในวัดตลอด 3 เดือนต่อไปนี้ ทั้งนี้เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม แม้ปัจจุบันจะมีแสงสว่างจากไฟฟ้าแล้ว แต่ก็ยังใช้เทียนไขในการถวายพระตามจารีตประเพณีเดิม

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222