วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านใหม่ดง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในการจัดเวที ชุมชน ครั้งที่ 2 และเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรทำการเกษตรแบบเกษตรปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต จึงนำปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา จำนวน 800 ถุง มอบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชนในการจัดเวที ชุมชนในครั้งนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)  และได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนบ้านใหม่ จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 – 18 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเกษตรกรมีสิทธิเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณชุมชนละ 300,000 บาท เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยมีเกษตรกรชุมชนบ้านใหม่ จำนวน 250 ราย ที่ผ่านการอบรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222