วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเข้ารับฟังนโยบายจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หลังเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้มอบนโยบายในการที่จะพัฒนางานหลัก ในด้านแหล่งน้ำ โดยให้มีการผลักดันให้มีแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น พร้อมเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ เป็นเกษตรอินทรีย์ และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งโครงการพัฒนากว๊านพะเยา

นอกจากนั้นจะได้ผลักดันในเรื่องการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน การพัฒนาการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้เป็นด่านชายแดนถาวร นอกจากนี้ยังได้ฝากหน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางด้านสังคมภายในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปัญหายาเสพติด ซึ่งในการมอบนโยบายในการทำงานให้เน้นความสามัคคี ความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการที่จะพัฒนา จังหวัดพะเยาให้ก้าวหน้าต่อไป

1

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222