วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำร่างและแผนพัฒนากีฬาจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา (กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำร่างและแผนพัฒนาการกีฬาจังหวัดพะเยา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาจังหวัดพะเยา และแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาที่เกี่ยวข้อง และระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการในการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (ร่างแผนแม่บท) และพิจารณาผลักดันและบรรลุไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาจังหวัดพะเยา ตลอดจนประสานแผนอีกช่องทางงบประมาณไปยังกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222