header-info-news

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลังจากประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตปีนี้มีจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับซื้อผลผลิตได้ทั้งหมด ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด โดยทาง อบจ.พะเยา ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 ล้านบาท เข้าทำการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดพะเยาที่ปลูกสับปะรด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 100 ราย สามารถรับซื้อผลผลิตได้รวมทั้งหมด 250 ตัน โดยรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 4 บาท และจำหน่ายให้กับประชาชนในราคา 4 บาทเท่ากัน โดยเปิดจำหน่ายผลผลิตสับปะรดที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา หากรายใดซื้อเยอะ ก็จะมีรถบริการส่งถึงบ้าน จึงอยากขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา หรือจังหวัดใกล้เคียง ช่วยรับซื้อผลผลิตสับปะรด ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกร โดยคาดว่าโครงการนี้ จะใช้เวลาในการรับซื้อประมาณ 4 วัน 

531672 resize

531680 resize

20180710 092611 resize

20180710 100522 resize

36868182 1999818810030992 3799249008283615232 n resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222