header-info-news

          วันที 5 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการการศึกษารูปแบบการดำเนินงานศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการการศึกษารูปแบบการดำเนินงานศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 5 – 8 และ 11 , 16 กรกฎาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา ทั้ง 7 แห่ง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ นำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนที่เป็นรูปแบบเดียวกันของจังหวัดพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรรมการบริหารศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลทั้ง 7 แห่งๆ ละ 7 คน

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222