header-info-news

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ ซึ่งสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ กำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น เพื่อพิจารณาขอขยายวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต (XYZ) กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งสหกรณ์จะส่งเสริมการผลิตโคขุนคุณภาพให้แก่สมาชิก และเพื่อให้สมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการการ

DSC 7531 resize

DSC 7525 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222