header-info-news

        วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม 9 ตามรอยพ่อ สานต่อความดี ด้วยวิถีพอเพียง ซึ่งเทศบาลตำบลปง ได้กำหนดจัดโครงการมหกรรม 9 ตามรายพ่อ สานต่อความดี ด้วยวิถีพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตราธิราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อแผ่นดินไทย และแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน ในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

          และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต อบจ.พะเยา จึงนำปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา ที่ อบจ.พะเยา ผลิตเอง จำนวน 500 กระสอบ มาแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานในวันนี้

DSC 7331 resize

DSC 7357 resize

DSC 7360 resize

DSC 7438 resize

DSC 7384 resize

DSC 7367 resize

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222