header-info-news

          วันที่ 26 มิ.ย. 2561 ที่อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด จังหวัดพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้รับรู้ รับทราบถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ได้ร่วมแสดงพลังสามัคคี พลังความมุ่งมั่นให้เกิดกระแสต่อต้านยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจำเป็นต้องที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงจะเอาชนะปัญหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผลของการร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่เพียงแต่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยา เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่จะสามารถควบคุมปัญหายาเสพติดให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนได้เพื่อให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองน่ายอู่อย่างแท้จริง โดยมีนักเรียน นักศึกษา ตำรวจ ทหาร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

DSC 7078 resize

DSC 7086 resize

DSC 7085 resize

DSC 7089 resize

DSC 7156 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222