header-info-news

          วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา กรมปศุสัตว์ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมอบรมและให้ความรู้ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงโคภาคเหนือตอนบนในการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการบริการอบรมให้ความรู้ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีผสมเทียมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดยมี นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมอบรมและให้ความรู้

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222