วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายบุญสินธ์ มังคลาด สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอำเภอเชียงคำ เขต 3 และ นายธวัชชัย ใจดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอำเภอเชียงคำ เขต 2 ร่วมมอบแว่นตา ตามโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา โดยมีนางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป และมีปัญหาทางด้านสายตา จำนวน 400 คน ให้การต้อนรับ

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสรับสั่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เกี่ยวกับการตัดแว่นตาให้ผู้สูงอายุว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดช่วยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์อย่างจริงจัง โดยเล็งเห็นว่าหากผู้สูงวัยต้องเลี้ยงดูเด็กกำพร้าหรือต้องเลี้ยงหลานแต่ตามองไม่ชัดเจน จะเป็นอุปสรรคต่อการดูแลสมาชิกในครอบครัวและการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเอง มูลนิธิฯ จึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งมาหารือกับห้างแว่นท็อปเจริญและได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่ยากไร้ด้อยโอกาสและต้องดูแลเด็กด้อยโอกาสอยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ถึงปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินการ พร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ และเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้ขอความร่วมมือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกันช่วยคัดกรองผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปและมีปัญหาทางด้านสายตาเข้าร่วมโครงการโดยตรงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนออกให้บริการตรวจวัดสายตาให้แก่ผู้สูงวัยขึ้นในครั้งนี้โครงการได้กำหนดในพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกตั้งเป้าหมายผู้สูงวัยเข้ารับการตรวจสายตาจำนวน 400 รายและถ้าพบว่าผู้สูงวัยเป็นต้อกระจกโครงการจะมีกองทุนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยและญาติในการเดินทางมารับการผ่าตัดลอกต้อบางเลนที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญจักษุกรุงเทพมหานครต่อไป

DSC 6757 resize


DSC 6730 resize

DSC 6738 resize

DSC 6770 resize

DSC 6777 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222