ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่วัดงิ้วหงก หมู่ 6 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ขึ้น เพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยเน้นเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้านการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก ประชารัฐ โดยส่งเสริมให้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เป็นการถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222