ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่สวนอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ) โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรม กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ของทุกส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222