ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

3

2

1

          วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมพีเอ็มเพลส ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมเข้ารับการอบรมโครงการสร้างความมั่นคงพื้นที่ตอนใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 โดยมี ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดพะเยา กำหนดจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องชาวจังหวัดพะเย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในพื้นที่อำเภอจุน เชียงม่วน ภูซาง ปง เชียงคำ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222