วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบลบ้านสางและเปิดศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านสาง ซึ่ง เทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับคณะสงฆ์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านสาง คณะทำงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านสาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุ และจัดตั้งโฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบลบ้านสางขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่ ปัจจุบันโฮงเฮียนผู้สูงอายุ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 95 คน โดยจัดเนื้อหาในหลักสูตรการเรียน ประกอบไปด้วย 1. หลักสูตรธรรมะเพื่อชีวิต   2. หลักสูตรการดูสุขอนามัยผู้สูงอายุ 3. หลักสูตรการพัฒนาอาชีพผู้สูงายุ 4. หลักสูตรดนตรีสร้างสุขและนันทนาการ 5. และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ ตามความใจ ประกอบกับวันนี้เทศบาลตำบลบ้านสาง รวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง และประชากรในพื้นที่ ได้จัดตั้งศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านสางขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านสาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพคนพิการ หรือผู้สูงอายุ หรือูผู้อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการพื้นฟู

1

DSC 4972 resize

DSC 4981 resize

DSC 4991 resize

DSC 4996 resize

DSC 5024 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222