วันที่ 20 เมษายน 2561 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2561 เพื่อรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับฝึกอบรม ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทัศนคติกลับไปเป็นคนดีของสังคม ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก โดยใช้หลักความรัก ความเมตตาในการดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ทัศนคติ แสดงออกอย่างเหมาะสม และมีแรงกระตุ้นให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่วางไว้ สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตและสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ กลับสู่ครอบครัวและสังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222