วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่วัดศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โดยมี ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในพิธีเปิด เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพ และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณตลอดจนการดูแลสุขภาพสุขภาพจิต สุขภาพกายของผู้สูงวัย และเพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้ลูกหลานสืบต่อไป

1

2

 

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222