ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 16 เมษายน 2561 ที่วัดธรรมิการาม (สบเกี๋ยง) ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุมหาพุทธบารมีสะหรีมงคลเมือง โดยมี พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

          คณะสงฆ์ และคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนในเขตอำเภอปง มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จักสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เยาวชนครบ 5,000 ปี จึงพร้อมใจกันก่อสร้างพระธาตุขึ้น ณ วัดธรรมิการาม (สบเกี๋ยง) เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสืบไป ภายในงานมีการแสดง

การตีกองปูจา และการขับซอพื้นเมือง ของเยาวชนวัดธรรมิการาม (สบเกี๋ยง)

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222