header-info-news

          วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งในวันนี้มีการสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 626 ถุง โดยคาดหวังว่า สามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรในเรื่องลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัย และช่วยฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและภาคการเกษตร

          โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา ตำบลแม่ใส จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ภายใต้โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้นำผักตบชวาและขยะอินทรีย์จากชุมชน เศษอาหารจากร้านค้ารอบกว๊านพะเยา ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และอาหารสัตว์คุณภาพสูง เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้ และยังเป็นการกำจัดผักตบชวา เศษผักตบชวา ลดปัญหาภาวะมลพิษด้านน้ำเสียในกว๊านพะเยาด้วย

DSC 2888 resize

DSC 2901 resize

DSC 2923 resize

DSC 2925 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222