header-info-news

          วันที่ 8 เมษายน 2561 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (ศูนย์ฮอมฮัก) และถวายองค์ผ้าป่า ทั้งนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลแม่นาเรือ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่นาเรือ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่นาเรือและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ ได้จัดตั้งศูนย์ฮอมฮัก ขึ้น เพื่อดำเนินงานในการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลแม่นาเรือ และได้จัดตั้งองค์ผ้าป่า เพื่อจัดหาทุนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (ศูนย์ฮอมฮัก) ตำบลแม่นาเรือ

1

2

4

3

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222