header-info-news

          วันที่ 3 เมษายน 2561 ที่โรงอบลำไย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา นำถังที่บรรจุยางมะตอยขนาดความจุ 200 ลิตรที่ใช้งานแล้ว มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในวันนี้นำถัง จำนวน 300 ใบ มอบให้กับชาวบ้านใน 5 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้ชาวบ้านมีภาชนะเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงวิกฤติภัยแล้ง

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222