header-info-news

          วันนี้  31 มีนาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี  2561  และกิจกรรมทอดผ้าป่าสมบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธี จังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย  พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครอง บ้านเมืองให้ร่มเย็น เป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย    มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ  ด้าน  รวมทั้งด้านการเมือง  การทหาร  ที่ทรงทำนุบำรุง  และพระองค์ก็ยังได้โปรด พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ "เงินถุงแดง"  ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วน และรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้  และในวันเดียวกันนี้ ได้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่และตระหนักถึงเกียรติของข้าราชการ ที่อุทิศตน สร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 8 ราย ได้แก่ นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผู้อำนวยการ(ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นางกนกวรรณ อินขัน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพะเยา นายเสมอ วงศ์พุฒ รองผู้อำนวยการ (ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นายสาธิต สุทธธง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย (ชำนาญการพิเศษ) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางอุไร จันทร์ชางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ (ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นางพิสุทธา ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และนายพิสิษฐ์ สมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

          สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 รายได้แก่ นางจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา (อำนวยการสูง) นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา (ชำนาญการพิเศษ) และนายโพ รักสัตย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลจุน โดยข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ทั้ง 3 คนนั้น จะเดินทางเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในงานวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายนนี้ ณ กรุงเทพมหานคร

          จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานในกิจกรรมทอดผ้าป่าสมบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค เบื้องต้นจำนวน 107,678 บาท 

1

11

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222